Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

Teoria rodnikowa

W 1815 r. J. Gay-Lussac wprowadził metodę określania gęstości pary cieczy, którą następnie udoskonalił A. W. von Hofmann, i wyznaczył gęstość par alkoholu i eteru. Były one związane z gęstością pary i etylenuw następujący sposób:

ciężar 1 objętości par alkoholu = ciężar 1 objętości pary + ciężar 1 objętości etylenu;

ciężar 1 objętości par eteru = ciężar 1 objętości pary wodnej + ciężar 2 objętości etylenu.

W 1816 r. P. J. Robiquet i M. Colin wykazali, że podobnie jak alkohol i eter można uznać za związki wody i gazu olefiantowego (etylenu), tak eter eteru muratowego (chlorek etylu), otrzymany przez destylację alkoholu z kwasem chlorowodorowym, można uznać za związek gazu olefiantowego i kwasu muratowego (C2H5Cl = C2H4 + HCl). Te wstępne obserwacje zostały rozszerzone przez J. B. A. Dumasa i P. F. G. Boullaya w 1827 r., a „etery” (estry) zostały porównane z solami amoniaku w następujący sposób (dla uproszczenia zastosowano współczesne wzory):

  amoniak gaz olefiantowy
chlorowodorki NH3, HCl C2H4, HCl
azotany NH3, HNO3 C2H4, HNO3
kwaśne siarczany NH3, H2SO4 C2H4, H2SO4

 Badania estrów miały istotne znaczenie, ponieważ oznaczono gęstość par związków. Substancje mogą być reprezentowane jako związki gazu olefiantowego z kwasami, podobnie jak sole amoniaku można uznać za związki tej substancji z kwasami. Dumas i Boullay przyjęli masy atomowe C=6, H=1, O=16 i zapisali gaz olefiantowy jako C4H4 lub C2H2. Wzory alkoholu i eteru zostały następnie zapisane w następujący sposób:

Alkohol 4C2H2 2HOH; eter 4C2H2 HOH.

Berzelius początkowo sprzeciwiał się teorii, uzasadniając to tym, że gaz olefiantowy nie ma właściwości alkalicznych, ale w 1832 r. zmienił zdanie nazywając C2H4 (lub H2C2) rodnikiem eterowym. Jednak Dumas nie stosował nazwy rodnik do eteru.

Justus von Liebig

Justus von Liebig urodził się w Darmstadt w 1803 roku i początkowo pracował jako asystent swojego ojca, aptekarza. Studiował w Bonn i Erlangen, ale z powodu braku praktycznych zajęć z chemii w 1822 roku wyjechał do Paryża. Tam przeprowadził w laboratorium Gay-Lussaca pewne badania nad piorunianami, dzięki którym w 1824 r. znalazł się w Giessen, gdzie pozostał przez dwadzieścia osiem lat, aż do przeniesienia do Monachium w 1852 r. W tym okresie jego szkoła stała się sławna na całym świecie, a laboratorium w Giessen było jednym z pierwszych w Niemczech, gdzie systematycznie prowadzono zajęcia laboratoryjne z chemii, chociaż Thomson miał laboratorium dydaktyczne w Edynburgu przed 1807 r. i jedno w Glasgow od 1819 r.

Liebig był jednym z najwybitniejszych chemików pierwszej połowy XIX wieku. Przeprowadził olbrzymią ilość prac eksperymentalnych w dziedzinie chemii organicznej i dokonał wielu analiz związków organicznych. Jego prace eksperymentalne jak i uwagi teoretyczne stały się podstawą wielu obszarów chemii organicznej. Usposobienie miał porywcze pisząc swoje artykuły stylem bardzo agresywnym, ale jego listy do Berzeliusa (opublikowane przez Carriere) pokazują, że był człowiekiem o wysokiej moralności i zawsze kierował się pragnieniem dotarcia do prawdy, nawet jeśli oznaczało to konflikty z przyjaciółmi.

Ulepszona przez Liebiga metoda analizy organicznej wykorzystująca spalanie próbki z tlenkiem miedzi pozwoliła mu i jego uczniom określić wzory wielu związków a dzięki temu  stały się jasne zależności w obrębie grup związków. Oprócz pracy czysto naukowej Liebig wprowadził stosowanie nawozów mineralnych w rolnictwie. Badając chemię procesów fizjologicznych opisał gromadzenie tłuszczu, naturę krwi i żółci oraz składniki ekstraktów z mięsa. Liebig uważał fermentację za wywołaną przenoszeniem drgań z cząstek fermentu, które, jak zakładał, były gwałtowne, na cząstki materiału fermentującego, sprzeciwiając się zarówno teorii Berzeliusa, który uważał fermentację za szczególny przypadek katalizy, jak i teoria Pasteura według której wywoływały ją organizmy żywe. Obecnie wiadomo, że fermentacja jest faktycznie wynikiem katalitycznego działania enzymów wydzielanych przez żywe organizmy.

Friedrich Wöhler

Blisko związany z Liebigiem Friedrich Wohler, urodził się w 1800 roku w Eschersheim, niedaleko Frankfurtu nad Menem. Studiował u Leopolda Gmelina, a w 1823 r. przez rok był studentem S. Erzeliusa w Sztokholmie. W 1825 r. został nauczycielem w berlińskiej szkole technicznej; w 1831 r. piastował stanowisko profesora w technikum w Kassel, a w 1836 r. na uniwersytecie w Getyndze. Zmarł w Getyndze w 1882 r. Temperamentem różnił się od Liebiga, był chłodny i nie lubił kontrowersji oraz potrafił dostrzec humorystyczne aspekty rzeczy. Wöhler przeprowadził istotne badania w dziedzinie chemii organicznej, zarówno we współpracy z Liebigiem, jak i samodzielnie (np. w chemii chinonu, hydrochinonu i chinhydronu), a także w chemii nieorganicznej. Prowadził ogromną ilość prac eksperymentalnych, szczególnie w zakresie chemii boru, krzemu i ich związków, odkrył wodorek krzemu, przeanalizował dużą liczbę minerałów i opracował metody syntez związków metali rzadkich. W 1824 r. wykazał, że kwas szczawiowy powstaje w wyniku działania cyjanogenu na wodę, a w 1828 r. uzyskał mocznik przez odparowanie roztworu cyjanianu amonowego. Była to pierwsza synteza związku organicznego – mocznika, chociaż w 1782 r. C. Scheele uzyskał cyjanek z amoniaku, grafitu i alkaliów, a w 1781 r. Priestley zredukował kwas azotowy(V) do amoniaku. Kwas krokonowy (4,5-dihydroksycyklopentenetrion) został otrzymany w 1825 r. przez L. Gmelina z pozostałości w procesie otrzymywania potażu z węglanu potasu i węgla, a w 1836 r. J. Davy wyizolował z tej samej pozostałości acetylen.

Rodnik benzoilowy

W 1832 r. miały miejsce badania Wöhlera i Liebiga nad rodnikiem benzoilowym, które otworzyły drogę do chemii organicznej. W 1831 r zmarła żona Wohlera, a Liebig chcąc go wspomóc w trudnym okresie zaprosił go do wspólnych badań nad olejem z gorzkich migdałów. Prace, które zakończono w ciągu miesiąca, wykazały, że olej z gorzkich migdałów można przekształcić w szereg związków zawierających rodnik C7H5O lub, jak to napisali, C14H10O2, pierwszy zbadany rodnik zawierający trzy pierwiastki, który nazwali benzoilem.

Olej z gorzkich migdałów. Wodorek benzoilu - C7H5O·H

Kwas benzoesowy. Wodorotlenek benzoilu - C7H5O·OH

Chlorek benzoilu - C7H5O·C1

Cyjanek benzoilu - C7H5O·CN

Benzamid - C7H5O·NH2

Berzelius, w notatce na końcu artykułu, nazwał tę pracę „początkiem nowego dnia w chemii roślin” i zaproponował, aby nazwać rodnik benzoilowy (któremu nadał skrót Bz) proinem (prwi, świt) lub ortryną (orqoV, wschód słońca), nazwę amid nadano grupie NH2, a rodnik NH2 uzyskał skrót Ad. Jednak dalsze rozważania skłoniły Berzeliusa do uznania, że rodnik zawierający tlen jest niemożliwy, a on sam chciał starał się wykazać, że związki benzoilowe nie zawierają tlenu.

Rodnik etylowy

W 1834 r. Liebig stwierdził, że alkohol, eter i eter muriatowy można uznać za związki zawierające rodnik C2H5, który nazwał etylem. Jak sam stwierdził: „to więcej niż opinia, to fakt niepodważalny”. Ten sam pogląd został zaproponowany w 1833 r. przez Roberta Kane'a z Dublina, ale twierdził on, że był to „temat rozrywki i ośmieszenia wśród kręgów chemicznych” miasta. Poczucie humoru w Dublinie było wyraźnie większe niż wiedza. Liebig zapisał:

C4H8 = eteryna = Ae; C4H10 = etyl = E.

eter C4H10O = Ae + H2O = EO.

alkohol C4H12O2 = Ae + 2H2O = EO + H2O.

eter muriatowy C4H10Cl2 = Ae + H2Cl2 = E + Cl2.

Tak zapisane wzory były niezgodne z gęstością par poszczególnych związków (Liebieg podwoił skład poszczególnych związków) i z hipotezą Avogadro, ponieważ pary alkoholu są lżejsze niż para eteru, ale Liebig to zignorował. Berzelius uważał alkohol nie za hydrat eteru, ale za tlenek rodnika C2H6, eter jest tlenkiem etylu C4H10O, a estry za związki kwasów tlenowych eteru z bezwodnikami kwasowymi, np. ester octowy, C4H6O3 + C4H10O.

Rodnik metylowy

W 1834 roku J. B. A. Dumas i E-M. Pé1igot ogłosili wyniki eksperymentów dotyczące rodnika metylowego. R. Boyle rozdzielił destylat z drewna na kwas i część „obojętną”, pozostawiając destylat nad marmurem lub stosując powolną destylacją frakcyjną. Philip Taylor wydestylował z tej części obojętnej „eter pirolityczny”, ale francuscy chemicy udowodnili, że jest to alkohol, któremu nadali nazwę alkohol metylowy (meqn, wino; ulh, drewno; „c'est à dire vin ou liqueur spiriteuse de bois”). Otrzymali kilka estrów tego alkoholu i gazowy eter metylowy. Wskazali, że można je uznać za związki rodnika CH3, który Berzelius nazwał metylem. Było to bardzo istotne odkrycie, ponieważ ujawniło istnienie grupy powiązanych ze sobą związków, alkoholi. W 1835 r. V. Regnault, którego późniejsza badania należą do fizyki, poprzez traktowanie bromku etylenu (otrzymanego przez bezpośrednią reakcję gazu olefiantowego z bromem) stężonym alkoholowym roztworem potażu, uzyskał związek C2H3Br. Rodnik C2H3 został nazwany aldehydene. Wzór bromku etylenu został zapisany jako C2H3Br + HBr lub C4H6Br2 + H2Br2; aldehyd i kwas octowy, dwa kolejne produkty utleniania alkoholu, zapisano jako C4H6O + H2O i C4H6O3 + H2O. Wprowadzona nomenklatura wynikała z prac Liebiga, który nazwał rodnik C4H6 acetylem; etyl w tej notacji to C2H3·H2, eteryna C2H3·H, w ten sposób teorie eterynowa i etylowa zostały połączone.

W 1831 r. Liebig działając chlorem na alkohol uzyskał chloral, a w reakcji z alkaliami otrzymał chloroform, który według niego miał wzór C2Cl5. E. Soubeiran w tym samym roku opracował metodę otrzymywania chloroformu przez destylację alkoholu z wybielaczem i nadał mu wzór CH2Cl2. Właściwy wzór – CHCl3 – została ustalony przez J. B. A. Dumasa na podstawie jego teorii podstawienia.

We wspólnym sprawozdaniu przedstawionym Akademii Francuskiej przez J. B. A. Dumasa i J. Liebiga 23 października 1837 r. stwierdzono, że „w chemii nieorganicznej rodniki są proste; w chemii organicznej są one związkami - to jedyna różnica. Prawa łączenia, prawa reakcji są takie same w dwóch gałęziach chemii.” W 1838 r. Liebig podał definicję rodnika organicznego: (i) jest niezmiennym składnikiem szeregu związków, (ii) można je zastąpić pierwiastkami, (iii) w związkach z danym pierwiastkiem ten ostatni można oddzielić lub zastąpić równoważnikiem innego pierwiastka. Aby związek atomów mógł zostać nazwany rodnikiem, muszą zostać spełnione co najmniej dwa z tych warunków.

Robert Wilhelm Bunsen

Teorię rodnikową, opartą na poglądach Lavoisiera i Berzeliusa a rozszerzoną przez Liebiga, poparły klasyczne badania Bunsena dotyczące rodnika kakodylowego. Robert Wilhelm Bunsen, urodzony w Getyndze w 1811 r., został asystentem profesora na uniwersytecie, następnie zastąpił Wöhlera w Kassel, a w 1838 roku objął stanowisko rektorskie w Marburgu. W 1851 r. przeniósł się Heidelbergu, gdzie kontynuował pracę do 1889 r. Zmarł w 1899 r.

Prace badawcze Bunsena miały pierwszorzędne znaczenie; jego badania nad organicznymi związkami arsenu, prowadzone od 1837 r., stanowią jego jedyny wkład w chemię organiczną. Od 1846 roku zajął się opracowaniem dokładnych metody analizy gazów, wraz z Kirchhoffem opracował analizę widmową w 1859 r., dzięki której odkryli dwa nowe pierwiastki cez (1860) i rubid (1861). Ważne była także jego prace nad analizą minerałów. Jako nauczyciel Bunsen odnosił duże sukcesy; był praktykiem unikającym angażowania się w dyskusje na temat teorii, które szalały w pierwszej połowie XIX wieku. W 1840 r. skonstruował ogniwo cynkowo-węglowe, w 1844 r. fotometr, w 1853 r. palnik Bunsena, w 1855 r. spektrometr, w 1856 r. aktynometr (z H. Roscoe), w 1857 r. aparat infuzyjny, w 1868 r. pompę filtracyjną, a w 1870 r. kalorymetr lodowy. Jego inne prace obejmowały otrzymywanie cyjanków przez ogrzewanie alkaliów węglem w strumieniu azotu (z L. Playfairem w 1846 r.); elektrolityczne otrzymywanie magnezu (1852) i ceru (1858) oraz wspólne z H. Roscoe prace nad działaniem chemicznym światła, które zostały zapoczątkowane w 1855 roku.

Rodnik kakodylowy

W 1760 r. L. C. Cadet, destylując mieszaninę równych ilości octanu potasu i tlenku arsenu(V), uzyskał ciężką, brązową, silnie drażniącą ciecz o odrażającym zapachu. Ta ciecz została w pełni zbadana przez Bunsena, który wyizolował z niej tlenek kakodylu, C4H12As2O, czyli tlenek rodnika C4H12As2, któremu Beacelius nadał nazwę kakodyl (od kakwdhV, śmierdzący). Chlorek, jodek, cyjanek i fluorek kakodylu otrzymano przez działanie odpowiednich kwasów na tlenek; utlenianie tego ostatniego dało kwas kakodylowy, którego wzór zapisano jako C4H12As2O3 + H2O. Wolny rodnik otrzymano ogrzewając chlorek kakodylu z cynkiem w atmosferze dwutlenku węgla, chlorek cynku wymywając wodą i susząc oleistą ciecz, która łatwo zapala się w powietrzu. Pracując z rodnikiem kakodylowym  Bunsen oddychał przez długie szklane rurki, a skutkiem wybuchu stracił wzrok w jednym oku. Odkrył, że jeśli kropla tlenku kakodylu spadnie na rozgrzaną część aparatu destylacyjnego to „aparat ulega zniszczeniu na skutek eksplozji, a płomień o wysokości kilku stóp, pokrywa otaczające przedmioty czarną warstwą cuchnącego arsenu.”

Bunsen określił gęstość par lotnych związków kakodylowych, w ten sposób określając ich prawidłowe wzory. Na podstawie badań związków kakodylowych pisze: „Spoglądając na tę grupę substancji, rozpoznajemy w niej niezmienny element, którego skład jest przedstawiony wzorem C4H12As2….. Elementy składowe tego fragmentu, połączone ze sobą silnym powinowactwem, uczestniczą tylko jako całość w układach charakteryzujących te ciała. Tworzą w swoich związkach jedną z wyższych jednostek, które nazywamy atomami lub rodnikami organicznymi.” Izolacja rodnika kakodylowego była wielkim triumfem dla teorii rodników, która, jak zauważa Bunsen, stała się w ten sposób faktem.


Podsumowanie

Michel Éugene Chevreul (1786-1889) badał skład olejów i tłuszczów (od 1813; 1826) oraz barwników roślinnych (1808-64). Wyjaśnił reakcję zmydlania, pracował nad analizą związków organicznych i należy go uważać za jednego z założycieli nowoczesnej chemii organicznej.

Justus von Liebig (1803-73), profesor w Giessen (1824) i Monachium (1852), badał pioruniany w laboratorium J. Gay-Lussaca (1821), odkrył kwas hipurowy (1829), zsyntezował chloroform i chloral (1831, opublikowany w 1832 r.), współpracował z F. Wöhlerem nad związkami benzoilowymi i określił rodnik benzoilowy (1832) oraz rodnik etylowy, którego istnienie sugerowali R. Kane i J. Berzeliusa (1833). Teoria kwasów wielozasadowych Liebiga (1838) rozszerzyła badania T. Grahama nad szeregiem kwasów organicznych i ożywiła „teorię wodoru” H. Davy'ego i P. L. Dulonga. Liebig przedstawił „wibracyjną” teorię fermentacji i rozkładu (1839), badał pochodne kwasu moczowego (1834–1837), alkaloidy (1839), aminokwasy i amidy pochodzenia odzwierzęcego (1846–52) oraz kreatynę i kreatyninę ( 1847); opracował teorie o znaczeniu botanicznym i fizjologicznym, wprowadził nawozy mineralne i „ekstrakt z mięsa” – glutaminian, Liebig redagował Annalen der Pharmacia (1832–39), kontynuowany jako Annalen der Chemie und Pharmacie od 1840 r. i jako Annalen der Chemie od 1874 r. Opracował proces rozdzielania niklu i kobaltu przy użyciu cyjanków (1848–53) i opracował metodę srebrzenia zwierciadeł (1856).

Friedich Wöhler (1800–1882), uczeń J. Berzeliusa, profesor w Getyndze (od 1836 r.), Uzyskał mocznik z cyjanianu amonu (1828), opracował metody otrzymywania aluminium (1827), berylu (1828) oraz krystalicznego krzemu i boru (1856-7) ), dokonał syntezy azotku krzemu (1857) i (wraz z H. Buffem) odkrył wodorek i chlorek krzemu (1857); inne jego prace w zakresie chemii nieorganicznej obejmowały opracowanie metody otrzymywania fosforu (1829), badania pod– i nadtlenków metali, odkrycie węglika wapnia i otrzymanie z niego acetylenu (1862) oraz określenie podobieństwa związków krzemu i węgla (1863). W dziedzinie chemii organicznej Wöhler współpracował z J. Liebigiem; badali kwas melitowy (1830) i odkryli amigdalinę (1837) i kwas parabanowy (1838); Wöhler odkrył hydrochinon i chinhydron (1843–4) oraz metylek telluru (1855). Przetłumaczył na niemiecki kilka wydań podręcznika J. Berzeliusa i prawie wszystkie tomy jego Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften (t. 4-27). Mocznik został otrzymany syntetycznie przez Johna Davy'ego (Phil, Trans., 1812, 144) przez działanie gazowego amoniaku na chlorek karbonylu (fosgen), który uzyskał działaniem światła na mieszaninę chloru i tlenku węgla. Jednak nie określił produktu reakcji a tym samym nie można go uznać za odkrywcę metody syntezy tego związku.

Robert Wilhelm Bunsen (1811-99), profesor w Marburgu (1838) i Heidelbergu (1858), badał związki kakodylowe (1837-43), uznał, że zawierają rodnik kakodylowy i wyodrębnił wolny kakodyl As2(CH3)4. Zaobserwował powstawanie cyjanków z zasad, węgla i azotu (1845), opracował różne metody analityczne, np. jodometrię (1853), „aktynometrię” czyli. działanie chemiczne światła (z H. Roscoe) (1857–59), opracował i zastosował spektrometr w chemii stwierdzając, że każdy pierwiastek daje charakterystyczne spektrum emisji (1859), w ten sposób odkrył cez (1860) i rubid (1861). Udoskonalił metody analizy gazów i skonstruował szereg aparatów chemicznych. Odniósł duży sukces jako nauczyciel, ale nie przejawiał interesowania teorią. Po pracy nad związkami kakodylowymi Bunsen stracił zainteresowanie do chemii organicznej: żadnemu z jego asystentów w Heidelbergu nie zezwolono na wykorzystanie laboratoriów uniwersyteckich do badań w tym zakresie. (Gesammelte Abhandlungen Bunsena, pod redakcją M. Bodensteina i W. Ostwalda, zostały opublikowane w 3 tomach w 1904 r.)