Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

Aktynowce

Aktyn i następujące po nim 14 pierwiastków tworzą grupę aktynowców. Wszystkie pierwiastki tej grupy są promieniotwórczymi metalami. Pierwiastki te wykazują jedynie formalne podobieństwo do lantanowców. Stopień utlenienia +3 charakterystyczny dla lantanowców jest w przypadku aktynowców ujawniany dopiero przez cięższe pierwiastki tej grupy. Aktynowce tworzą związki na stopniach utlenienia +2, +4, +5, +6 a nawet +7.

Tor

Konfiguracja elektronowa powłoki walencyjne atomu toru 6d 27s 2 wskazuje, że tor nie jest typowym aktynowcem. Tworzy związki głównie na +4 stopniu utlenienia. Jest pierwiastkiem reaktywnym, na powietrzu sproszkowany tor ulega samozapłonowi. Z rozcieńczonymi kwasami fluorowodorowym, solnym i siarkowym(VI) reaguje powoli. Roztwarza się w stężonym kwasie siarkowym(VI), wodzie królewskiej i rozcieńczonym kwasie azotowym(V). Reakcje toru można schematycznie zapisać następująco:

Fluorek toru(IV)m w odróżnieniu od pozostałych halogenków, jest trudno rozpuszczalny w wodzie. Jednak chlorek, bromek i j0odek toru(IV) ulegają częściowo hydrolizie z utworzeniem tlenohalogenków typu ThOX2. Pod działaniem jonów wodorotlenowych na roztwory soli toru powstaje Th(OH)4·nH2O, którego skład jest w rzeczywistości złożony.

Protaktyn

W związkach protaktyn występuje głównie na  +5 stopniu utlenienia. Roztwory soli protaktynu(V) łatwo ulegają hydrolizie z utworzeniem uwodnionego tlenku Pa2O5­·nH2O. Właściwości oraz warunki otrzymywania niektórych związków protaktynu przedstawia poniższy schemat:

Uran

Szary, błyszczący metal mało odporny na działanie kwasów, tlenu i wody w temperaturze pokojowej. Fluorowce reagują z uranem w sposób gwałtowny. Siarka i azot reagują z tym metalem dopiero w podwyższonych temperaturach. Najważniejszym z halogenków związkiem uranu jest łatwo lotny fluorek UF6, wykorzystywany do rozdzielania izotopów uranu. Chlorki uranu łatwo ulegają hydrolizie. Tlenki uranu tworzą skomplikowany układ związków ponieważ nie istnieją tlenki o prostej stechiometrii Proste wzory opisujące brunatny UO2, zielonoczarny U3O8 czy pomarańczowożółty UO3 nie odpowiadają składowi tych tlenków. W wyniku stapiania tlenków uranu z węglanami litowców powstają uraniany typu Na2U2O7 czy Li2UO4. Związki uranu(IV) tworzą z nadtlenkiem wodoru H2O2 jasnożółty osad UO2(O2)·4H2O rozkładający się w wyniku ogrzewania na tlenek uranu(VI), wodę i tlen.

W wyniku reakcji UO3 z kwasem solnym powstaje żółty UO2Cl2·2H2O. Cytrynowożółty azotan(V) UO2(NO3)2·6H2O daje się łatwo przekrystalizować z wody. Węglan amonowy tworzy z solami uranylowymi(IV) związki typu (NH4)4[UO2(CO3)3]·2H2O.

Transuranowce

halogenki – znane są sześciofluorki jasnobrunatny NpF6 o temperaturze wrzenia 55°C i czerwonobrunatny PuF6 o temperaturze wrzenia 52°C. Z nich otrzymuje się zielony NpF4 i jasnobrunatny PuF4 w atmosferze fluoru w temperaturze 500°C. Kiur tworzy halogenki na +3 stopniu utlenienia CmX3 gdzie X = F, Cj, Br.

tlenki – tlenki neptunu(II), plutonu(II) i ameryku(II) można otrzymać przez ogrzewanie azotanów(V) tych metali na powietrzu. Utlenianie soli tych pierwiastków manganianami(VII) lub bromianami(VII) pozwala na otrzymanie różowych jonów NpO22+, pomarańczoworóżowych PuO22+ i żółtych AmO22+. Pod działaniem ozonu na wodne roztwory wodorotlenków Np(IV) i Pu(IV) powstają uwodnione tlenki o ogólnym wzorze MO3·nH2O. Działanie ozonu na zawiesiny neptunianów(VI) i plutonianów(VI) typu Na2Np2O7·nH2O powstają neptuniany(VII) lub hydroksyneptuniany(VII).