Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

Twardość i miękkość

 Pojęcie twardości i miękkości nie jest określone tak ściśle jak elektroujemność. Pomimo tego, że samo pojęcie jest kwestionowane to stanowi ono próbę wyjaśnienia pewnych obserwacji, których nie udało się teoretycznie uzasadnić w oparciu o elektroujemność. Twardość i miękkość znalazły zastosowanie w takich obszarach chemii jak stałe trwałości związków koordynacyjnych.

W roku 1958 Ahrland, Chatt i Davies wyróżnili dwie grupy stałych trwałości związków koordynacyjnych metali. Rozpatrując stałe trwałości związków koordynacyjnych metali w stosunku do pierwiastków grup 15 – 17 układu okresowego zauważyli niezwykle duże różnice pomiędzy pierwszym pierwiastkiem danej grupy , czyli odpowiednio tlenem, azotem i fluorem, a następnymi w danej grupie. Okazuje się, że pewne pierwiastki tworzą najtrwalsze związki koordynacyjne z pierwszym pierwiastkiem grupy, podczas gdy inne pierwiastki tworzą trwałe związki koordynacyjne z pozostałymi pierwiastkami w grupach układu okresowego. W związku z tym podzielili ono te pierwiastki na dwie klasy nazywając je odpowiednio klasami a i b.  Ahrland przedstawił kolejność powinowactwa metali w stosunku do atomów donorowych z grup 15–17 w następujący sposób:

GrupaKlasa aKlasa b

17

16

15

F»Cl>Br>I

O»S>Se>Te

N»P>As>Sb

F«Cl<Br<I

O«S<Se<Te

N«P<As<Sb

Praktycznie wszystkie metale i półmetale można zaliczyć do klasy a lub b, a stopień wykazywania cech jednej lub drugiej klasy zależy od stopnia utlenienia atomu centralnego związku koordynacyjnego. Na ogół metal wykazuje cechy klasy a gdy jego stopień utlenienia zwiększa się, podczas gdy metale na niskich stopniach utlenienia wykazują cechy klasy b i przejawiają powinowactwo do ligandów, które nie są silnymi donorami typu kwas-zasada jak np. CO. Zmiany stałych trwałości są bardzo wyraźne. Dla przykładu jon Hg2+ w roztworze wodnym jest 1012 razy silniej koordynowany przez jon jodkowy niż fluorkowy. Tym samym wyróżnienie klas a i b staje się pomocne przy selektywnym kompleksowaniu jonów metali.

Kolejnym obszarem gdzie pojęcia twardości i miękkości znajduje zastosowanie są zagadnienia równowag kwasowo-zasadowych. Badanie reakcji typu A + B  ↔ AB wykazało, że kolejność "mocy" w szeregu kwasów A zależy w znacznym stopniu od zasady B, z która kwasy te reagują. W związku z tym nie można przedstawić stałej równowagi tej reakcji w postaci

logK= SASB,

w której SA i SB oznaczają "współczynniki mocy" kwasu A i zasady B. W 1963 roku Pearson wprowadził pojęcie miękkich i twardych zasad, określając twardymi te zasady, których atomy donorowe są odporne na utlenianie i wykazują dużą elektroujemność. Miękkimi zasadami są natomiast te, których atomy donorowe wykazują małą elektroujemność i są łatwe do utlenienia. Mając zdefiniowane miękkie i twarde zasady można było dokonać analogicznego podziału kwasów w zależności od ich powinowactwa w stosunku do twardych i miękkich zasad. Zgodnie z podziałem twarde kwasy reagują z twardymi zasadami, a miękkie kwasy wykazują powinowactwo do miękkich zasad. Takie podejście jest równoważne z traktowaniem klasyfikacji Ahrlanda, Chatta i Daviesa z punktu widzenia teorii kwasów i zasad Lewisa. Pearson zaliczył metale klasy a do kwasów twardych, a metale klasy b do miękkich. Analogicznie anion fluorkowy jest twardą zasadą, a anion jodkowy miękką. Podjęto próby uzupełnienia równania na stałą równowagi o parametry miękkości:

logK= SASB + CACB

jednak nie odniosły one większego sukcesu. Okazało się, że miękkość jest parametrem uzupełniającym w stosunku do mocy kwasu czy zasady  Przykładowo jon siarczkowy S2– jest uważny za miękką zasadę to wiąże mocno twardy proton tworząc HS gdyż jest mocną zasadą.

Następny obszar zastosowania koncepcji miękkości i twardości dotyczy ciepła reakcji. Z teorii elektroujemności Paulinga wynika, że reakcja:

AB + CD ↔ AD + CB

wykazuje ujemną zmianę entalpii jeżeli B jest bardziej elektroujemny niż D, a C mniej elektroujemny niż A. Innymi słowy reakcja:

LiF + CsI →LiI + CsF

powinna przebiegać w stronę prawą ponieważ najbardziej elektroujemny fluor łączy się z najmniej elektroujemnym cezem. Jednak w rzeczywistości reakcja ta nie przebiega. Akurat w przypadku tej reakcji można wytłumaczyć brak oczekiwanych produktów faktem, że związki w niej uczestniczące są niemal czysto jonowe, a co za tym idzie na podstawie energii sieci krystalicznej obliczyć poprawne ciepło tej reakcji. O wiele trudniej jest wyjaśnić zmianę entalpii reakcji:

CH3F + CF3H → CH4 + CF4            ΔH= –80 kJ/mol

 Zakładając, że węgiel w CF3 jest bardziej elektroujemny niż w rodniku CH3 to należy oczekiwać, że ciepło reakcji będzie dodatnie. Pearson tłumaczy to tym, że atom węgla w CF3 jest otoczony przez silnie elektroujemne atomy fluoru, i w rezultacie staje się "twardszy" niż atom węgla w grupie CH3. Z tego powodu wykazuje on większe powinowactwo do "twardego" atomu fluoru tworząc w rezultacie reakcji CF4 i metan. Ta tendencja do utworzenia w reakcji dwóch skrajnie odmiennych związków z całego szeregu możliwych została przez Jörgensena nazwana "symbiozą nieorganiczną". W preparatyce występuje ogólna zasada, że łatwiej jest powiązać miękkie grupy z centrami, do których przyłączone są inne grupy niż z centrami połączonymi z twardymi grupami.

Kolejnym parametrem gdzie koncepcja miękkości i twardości znajduje swoje zastosowanie jest ciepło tworzenia. Wykazano, że w szeregach dwuskładnikowych związków dwóch metali,  z których jeden należy do klasy a, drugi do b i mających w przybliżeniu jednakowe promienie jonowe, ciepła tworzenia związków metali klasy b mają większe wartości ujemne niż należałoby oczekiwać z porównania ze związkami metali klasy a. W szczególności sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy drugi pierwiastek związku jest miękki.

Teoretyczne uzasadnienie pojęcia twardości

Jednym ze sposobów rozważania pojęć twardości i miękkości w odniesieniu do właściwości wiązania chemicznego jest ich powiązanie z elementami niediagonalnymi wyznacznika sekularnego HijESij, które pomija się rozpatrując elektroujemność. Takie podejście wydaje się uzasadniono gdyż oddziaływania typu miękki–miękki dotyczy kationów o dużych energia jonizacji i anionów o małych powinowactwach elektronowych, czyli przypadków gdy wartości energii orbitali donora i akceptora są zbliżone. Przyjmuje się, że większość oddziaływań twardy–twardy ma charakter elektrostatyczny, a w oddziaływaniach miękki–miękki rolę odgrywa kowalencyjność. Dodatkowo w przypadku metali przejściowych istotne staje się oddziaływanie synergiczne czyli wtórne przekazywanie ładunku π pomiędzy metalem a ligandem.

Wskazywano też na powiązanie wzajemnej polaryzacji miękkich kwasów i zasad w ich wzajemnym oddziaływaniu, ze względu na fakt, że wiele miękkich kationów i anionów zawiera dużą liczbę elektronów.

Dane eksperymentalne, na podstawie których powstały koncepcje twardości i miękkości dotyczyły roztworów wodnych. W związku z tym należy rozpatrzeć oddziaływanie dwóch układów A i B w odniesieniu do rozpuszczalnika, w którym ono zachodzi. W roztworze wodnym oddziaływanie pomiędzy kationem metalu a anionem wymaga dostarczenia energii w celu usunięcia cząsteczek wody z otoczenia obydwu jonów tak aby mogły one utworzyć obojętną elektrycznie cząsteczkę związku. Reakcję taką możemy zapisać schematycznie:

X(H2O)a + Mn+(H2O)b ↔ MX(n-1)+.(H2O)c + (a+b–c)H2O

Woda jest twardą zasada i silnie solwatuje twarde kationy. Zastąpienie wody przez inna twardą zasadę wiąże się z niewielką zmianą entalpii ze względu na to, że proces ten wiąże się z małą różnicą powinowactw. Dla oddziaływań twardy–twardy istotne są więc zmiany entropii. Natomiast w przypadku miękkich jonów, które są słabo solwatowane istotna rolę odgrywa, w tworzeniu związku koordynacyjnego, zmiana entalpii. W związku z tym miękkość i twardość danego jonu jest uzależniona w znacznym stopniu od tego czy rozpuszczalnik, w którym zachodzi reakcja należy do klasy a czy tez b. Ten fakt pokazuje, że twardość i miękkość nie są cechami wyłącznie danego atomu, ale zależą również od otoczenia w którym zachodzi dany proces.

Próbowano określić skalę miękkości dla jonów w roztworach wodnych i jako pierwszy Ahrland wprowadził parametr σΔ będący ilorazem ciepła reakcji:

M(s) → Mz+(aq) + ze(g)

 i ładunku kationu z. Jörgensen wykazał, że wartość tego parametru można otrzymać z równania:

σΔ = (E° + 4,5)/z, w którym E° oznacza potencjał standardowy elektrody w stosunku do potencjału normalnej elektrody wodorowej, a wartość 4,5 uwzględnia ciepło tworzenia i hydratacji protonu. Następnie Klopman stosując rachunek zaburzeń do oddziaływań pomiędzy układami w roztworze wykazał, że jeżeli energia orbitali donora i akceptora różnią się znacznie od siebie to oddziaływanie pomiędzy nimi będzie miało charakter elektrostatyczny. Natomiast przy zbliżonych wartościach energii rolę odgrywają procesy przeniesienia ładunku od donora do akceptora. Podział kationów i anionów według miękkości i twardości przedstawiony został w poniższej tabeli.

twardy pośredni mekki
Kwasy
H+, kationy litowców i berylowców, Mn2+, La2+, Ce3+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Sn4+, Ti3+, AlCl3, BF3, SO3, CO2, RCO+ Fe2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Zn2+, Sn2+, Bi2+, SO2 Cu+, Ag+, Au+, Tl+, Hg22+, Pd2+, Pt2+, Hg2+, Te4+, I+, I2, Br2, Tl3+,B2H6
Zasady
H2, O, OH, F, PO43–, SO42–, Cl, CO32–, ClO4, NO3, NH3, ROH, RO C2H5N, Br, NO2, SO32–,, N2, N3 R2S, RSH, RS, I, SCN, S2O32–, R3P, R3As, CN, RNC, CO, C2H4, H, C6H6